พนักงานจัดส่งขาออก

Employer Agency Name : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Location : Pattaya
Category : Import - Export
Date Posted : 04 Jun 2018
Qualification / Description

1.จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง
2.จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้รับเหมาขนส่ง
4.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งและร้านสาขา
5.ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

 

  เพศ ชาย - หญิง
  จบการศึกษา วุฒิ ปวส.
  สามารถสื่อสารได้ดี
  มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์สามารถใชโปรแกรม Microsofl Office ได้

  สามารถเข้ากะได้

 

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง / ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
7. ฯลฯ

 


Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : Diploma
Minimum Experience : N/A

Contact Information
Employer Agency Name : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Address : 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม
Telephone : 02-677-9000 # 1653, 1657 Fax : -
Email : sevenjobs@7eleven.co.th Website : http://www.7eleven.co.th
Map :